Đó là thông tin được UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh tại Báo cáo số 347/BC-UBND gửi Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10…